Prezentare

Centrul de Formare Continuă și Leadership reprezintă o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău, abilitată să presteze servicii de învățare pe tot parcursul vieții (lifelong learning) pentru personalul didactic și managerial din învățământ, adulți, tineri, precum și activități de cercetare științifică în vederea modernizării proceselor de formare continua și asigurarea calității educației.

Promovarea politicii educaționale a țării, a inovațiilor și a schimbărilor în educație prin intermediul programelor de formare continuă, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională și personală ale tuturor celor interesați de învățare pe tot parcursul vieții (personalul didactic, nondidactic și managerial din învățământ, adulți, tineri); dezvoltarea resurselor interne (cunoștințe, capacități, atitudini, valori) ale beneficiarilor și consolidarea motivației pentru avansare în carieră, autorealizare profesională, personală, socială, asigurare a calității serviciilor educaționale; consolidarea parteneriatelor educaționale, promovarea culturii calității, a valorilor democratice, a egalității, incluziunii, coeziunii sociale, cetățeniei active și a dialogului intercultural și multilingv.

Ne asumăm responsabilitatea pentru respectarea principiilor: echităţii; calităţii; relevanţei; centrării pe beneficiar; libertăţii de gândire al beneficiarilor şi al independenţei acestora faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice; respectării dreptului la opinie; asigurării egalităţii șanselor la formare continuă de calitate; recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase; eficienţei manageriale şi financiare; transparenţei în activitate.

PRIORITĂȚI STRATEGICE

Diversificarea ofertei de formare continuă în vederea dezvoltării competențelor profesionale și consolidarea motivației cadrelor didactice și manageriale pentru implementarea reformei, promovarea inovațiilor, susținerea tranziției verzi și a tranziției digitale în educație.

Asigurarea accesului la servicii de formare continuă de calitate, relevantă nevoilor de dezvoltare profesională și personală, pentru toate cadrele didactice și manageriale din țară, promovată pe întreg parcursul vieții în diverse forme de organizare și contexte formale, nonformale, informale.

Crearea noilor medii de formare continuă, motivante și dezvoltative; digitalizarea procesului, implementarea, în condiții de siguranță, a tehnologiilor digitale, a strategiilor active/ interactive, inclusiv online / blended learning, pentru asigurarea sustenabilității formării continue și a reușitei profesionale a cadrelor didactictice și manageriale.

Promovarea programelor de educație generală a adulților, interesați de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea afirmării personale, îmbunătățirea calității vieții, sporirea nivelului de cultură educațională, digitală, tehnologică, ecologică, civică etc., dar și pentru o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare.

Promovarea inovațiilor și a schimbărilor în educație prin realizarea cercetărilor pedagogice, promovarea celor mai relevante rezultate investigaționale în procesul de formare continuă, dezvoltarea competențelor investigaționale ale formabililor și implicarea acestora în proiecte educaționale.

Consolidarea brandului, creșterea performanțelor, îmbunătățirea funcționalității Centrului de Formare Continuă și Leadership prin implementarea strategiilor inovatoare de marketing, dezvoltarea parteneriatelor, relațiilor reciproc avantajoase cu beneficiarii și partenerii, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea capitalului uman, a capacității instituționale și consolidarea culturii calității.