Oferta de formare

OFERTA DE FORMARE (Manualul Serviciilor)

  • Programe acreditate de formare continuă
   • recalificare, perfecţionare sau specializare profesională;
   • cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii;
   • stagii de practică în unităţi din ţară sau din străinătate;
   • învăţare la locul de muncă;
   • module tematice de formare continuă (inclusiv la distanţă) (seminare, webinare, conferinţe, mese rotunde, ateliere etc.), relevante nevoilor de dezvoltare profesională și personală ale personalului didactic și managerial, inclusiv mentorii de inserţie / dezvoltare profesională; specialiștii tineri (personal didactic și personal de conducere); specialiştii din cadrul Organelor Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ), alte categorii de beneficiari.
  • Servicii de educaţie generală a adulţilor, tinerilor, potrivit conţinutului şi structurii necesităţilor/nevoilor curente şi de perspectivă ale acestora, oferind oportunități flexibile de învățare formală, nonformală și informală, în vederea dezvoltării competențelor-cheie, inclusiv ședințe de coaching de dezvoltare personală pentru adolescenți (ghidare în carieră etc.), precum și pentru adulți (coaching transformațional etc.), seminare de educaţie parentală
  • Expertiză didactică și managerialăconsultanţă pentru personalul didactic și de conducere, conform nevoilor individuale de dezvoltare profesională, în contextul avansării în carieră.
  • Servicii de expertizare/avizare a materialelor, produselor curriculare, inclusiv a produselor pentru atestarea cadrelor didactice/manageriale.
  • Servicii de editare a resurselor metodologice şi a publicaţiilor în domeniul științelor educaţiei și al formării profesionale continue.
  • Servicii de consiliere psihologică a cadrelor didactice și manageriale și întremare a sănătății în Profilactoriu.
  • Activități de cercetare științifică pentru îmbunătățirea calității și relevanței educației și eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare în învățământul general/profesional-tehnic, promovarea modalităților inovative de intervenție în domenii precum formarea profesională a cadrelor didactice, educația adulților și învățarea pe tot parcursul vieții, consilierea și orientarea carierei, dezvoltarea personală a elevilor etc.
  • Elaborarea și difuzarea resurselor de învățare metodologice, inclusiv în format digital (ebook-uri, podcasturi, materiale audio și video interactive, multimedia, tele-cursuri, etc.), pentru formarea/autoformarea profesională continuă și personală a cadrelor didactice/ de conducere; resurse pentru diagnoza și intervenția psiho-pedagogică, precum și pentru gestionarea situațiilor problematice, în contexte educaționale și sociale variate, altele.