Departamentul Psihopedagogie, Psihologie și Management Educațional

Misiune

Departamentul Psihopedagogie, Psihologie și Management Educațional din cadrul Centrului Formare Continuă și Leadership are drept scop formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general și profesional tehnic și dezvoltarea competențelor profesionale ale acestora conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.

Obiective generale

 • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general și profesional tehnic în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor și nevoilor individuale;
 • asigurarea premiselor curriculare, informaţionale, tehnice şi tehnologice, materiale, sinergetice în contextul calității și relevanței cursurilor de formare profesională continuă;
 • diversificarea formelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere, conform nevoilor profesionale, standardelor profesionale și normelor metodologice în vigoare.

Obiective specifice

 • identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice/de conducere şi a conţinuturilor programelor de formare;
 • organizarea şedinţelor de analiză, evaluare a calităţii cursurilor şi trasarea direcţiilor de îmbunătăţire a activităţii departamentului;
 • realizarea cercetărilor științifice în domeniul formării profesionale continue, în scopul îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere;
 • dezvoltarea reperelor metodologice și praxiologice în domeniul formării profesionale continue prin proiecte de formare, suporturi de curs, instrumente de formare şi evaluare formativă, instrumente de feed-back în scopul maximizării calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere;
 • promovarea imaginii Centrului Formare Continuă și Leadership și sporirea contribuției colaboratorilor departamentului la creșterea competitivității acestuia.

Echipa de Formatori:

În cadrul departamentului activează personal ştiinţifico-didactic – de bază și cumularzi – de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate, în parteneriat cu coordonatori de diverse programe de formare continuă și recalificare:

 • Paniş Aliona, șef departament, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, șef department;
 • Andrițchi Vioricadoctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
 • Pogolșa Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar;
 • Puzur Elenadoctor în psihologie, lector universitar;
 • Vrabii Violetadoctor în psihologie, lector universitar;
 • Verdeș Tatiana, doctor, conferenţiar universitar;
 • Platon Inga, doctor în psihologie, lector universitar;
 • Moga Ecaterina, doctor în psihologie, lector universitar;
 • Emilianov Vera, metodist-laborant.

Coordonatori de program:

 • Andrițchi Vioricadoctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
 • Paniş Alionadoctor în pedagogie, conferenţiar universitar, șef department;
 • Țap Elena, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar;
 • Ciobanu Adriana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar;
 • Vacarciuc Mariana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.

Oferta Programelor de Formare Profesională Continuă (20 sau 10 credite):

 1. Management educațional (directori)
 2. Management educațional (directori adjuncți instruire)
 3. Management educațional (directori adjuncți educație)
 4. Psihopedagogie (cadre didactice fără studii pedagogice)
 5. Formarea formatorilor
 6. Dezvoltare personală
 7. Învățământ special și integrat
 8. Logopedie
 9. Învățământ extrașcolar

Oferta Programelor de Recalificare:

 1. Psihopedagogie (60 credite)
 2. Psihopedagogie specială

Departamentul PPME oferă o diversitate de module tematice, centrate pe nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, care oferă răspunsuri concrete la diverse întrebări, precum:

 • Cum este elaborat un raport de autoevaluare sau o lucrare metodică pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice/manageriale?
 • Care este specificul evaluării rezultatelor şcolare din perspectiva pedagogiei competenţelor?
 • Cum putem valorifica învăţarea problematizată în contextul formării competenţelor şcolare?
 • Prin ce modalități se poate crea și menține un mediu educațional incluziv?
 • Ce strategii pot fi promovate pentru prevenirea violenţei şcolare?
 • Care sunt cele mai eficiente strategii de integrare socio-psiho-pedagogică a elevilor?
 • Ce strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale pot fi promovate în școală pentru dezvoltarea relațiilor armonioase între cadrele didactice și elevi?
 • Care sunt cele mai reușite tehnici de susținere a adolescenților timizi și izolați? etc.

La solicitare, Departamentul PPME oferă astfel de module tematice precum:

 • Dezvoltarea socio-emoţională a subiecţilor educaţionali (cadre didactice/de conducere, elevi).
 • Adaptarea psiho-socială la schimbările din mediul educaţional
 • Dezvoltarea traseului profesional prin atestarea cadrelor didactice
 • Autoevaluarea instituţională în contextul acreditării instituţionale

Alte activități

 • seminare cu participarea cadrelor didactice și manageriale din/în raioanele Republicii organizate  în scopul diseminării rezultatelor cercetărilor, precum şi promovării imaginii ştiinţei pedagogice
 • consilieri metodice pentru cadrele manageriale, cadrele didactice, psihologii școlari, cadrele didactice de sprijin, cadrele didactice fără studii pedagogice etc. în diverse probleme ce țin de activitatea educațională, precum și pentru avansarea în cariera didactică/managerială.

Echipa departamentului Psihopedagogie, Psihologie şi Management educaţional invită managerii și cadrele didactice din țară și de peste hotare să promoveze stagiile de formare profesională continuă la cel mai prestigios furnizor de programe de formare profesională continuă din țară atât la nivel de clasă cât și cursuri la distanță prin Platforma Moodle și alte instrumente digitale – la CENTRUL FORMARE CONTINUĂ ȘI LEADERSHIP, care deține, susține și dezvoltă competențe profesionale și personale.  

Contacte

 • (+373) 22 400 759
 • (+373) 22 460 939
 • (+373) 67 288 528