Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional (CRDÎP) a fost instituit în anul 2009, drept urmare a finalizării Proiectului internațional al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională SIDA/ASDI „Perfecționarea sistemului de instruire și formare profesională în Moldova”, implementat de HIFAB Internațional. Acest fapt s-a produs în vederea asigurării continuității pentru acordarea suportului metodologic și dezvoltarea procesului de instruire și formarea cadrelor didactice în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Misiune

Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional (CRDÎP) din cadrul Centrului Formare Continuă și Leadership are drept scop asigurarea bazei teoretice şi metodologice a sistemului de învăţământ profesional din Republica Moldova, în conformitate cu cerinţele pieţii forţei de muncă şi standardelor ocupaţionale și de calificare profesională.

 • realizarea studiilor de diagnosticare a nevoilor actuale și de perspectivă ale pieței muncii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional tehnic;
 • analiza pieţei muncii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea programelor, planurilor de învățământ și a curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic; 
 • participarea la promovarea şi îmbunătăţirea continuă a dialogului social pe dimensiunea învăţământului profesional tehnic;
 • elaborarea recomandărilor pentru reactualizarea metodologiilor de ghidare/orientare profesională şi consiliere în carieră;
 • consultanța metodologică în pregătirea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic pentru participare în programe și proiecte educaționale la nivel național, regional și local;
 • extinderea, consolidarea relațiilor de parteneriat cu Comitetele sectoriale, ANOFM (Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă) CCIM (Camera de Comerț și Industrie a Moldovei) prin încheierea acordurilor de parteneriat/colaborare.
 1. Formarea unei rețele de actori relevanți pentru învățământul profesional-tehnic prin promovarea şi realizarea dialogului social pe bază de colaborare eficientă cu ministerele de resort, comitetele sectoriale, Centrele de excelenţă şi alţi parteneri sociali în vederea racordării învățământului profesional tehnic la cerințele pieței muncii;
 2. Analiza și sinteza informației colectate de la actori relevanți pentru asigurarea suportului informaţional în vederea elaborării recomandărilor de dezvoltare a învățământului profesional tehnic;
 3. Coordonarea şi sprijinirea metodologică a activităților de elaborare a standardelor ocupaționale în vederea asigurării uniformității conceptuale a acestora;
 4. Participarea la coordonarea procesului de elaborare a calificărilor şi a documentelor/produselor curriculare în conformitate cu cerințele pieței muncii prin asigurarea suportului informaţional şi metodologic;
 5. Coordonarea şi ghidarea procesului de implementare a documentelor/produselor curriculare prin acordarea suportului informaţional şi metodologic cadrelor manageriale şi didactice de specialitate şi prin acordarea serviciilor de formare continuă a acestora;
 6. Crearea și gestionarea băncii de date pentru sistemul de formare profesional-tehnică prin sistematizarea informației referitoare la standarde ocupaționale, calificări și curricula.

Echipa CRDÎP:

 • Vasilachi Octavian – șef Centru, telefoane de contact: (+373) 22 466 906, (+373) 79 425 579;
 • Berlinschi Eugenia – metodist principal, (+373) 22 400 760, (+373) 68 617 751; 
 • Niculcea Tatiana – metodist principal, (+373) 22 400 760, (+373) 373 79 032 115.