Identitate

Centrul de Formare Continuă și Leadership reprezintă o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău, abilitată să presteze servicii de învățare pe tot parcursul vieții (lifelong learning) pentru personalul didactic și managerial din învățământ, adulți, tineri, precum și activități de cercetare științifică în vederea modernizării proceselor de formare continua și asigurarea calității educației.

Promovarea politicii educaționale a țării, a inovațiilor și a schimbărilor în educație prin intermediul programelor de formare continuă, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională și personală ale tuturor celor interesați de învățare pe tot parcursul vieții (personalul didactic, nondidactic și managerial din învățământ, adulți, tineri); dezvoltarea resurselor interne (cunoștințe, capacități, atitudini, valori) ale beneficiarilor și consolidarea motivației pentru avansare în carieră, autorealizare profesională, personală, socială, asigurare a calității serviciilor educaționale; consolidarea parteneriatelor educaționale, promovarea culturii calității, a valorilor democratice, a egalității, incluziunii, coeziunii sociale, cetățeniei active și a dialogului intercultural și multilingv.

Ne asumăm responsabilitatea pentru respectarea principiilor: echităţii; calităţii; relevanţei; centrării pe beneficiar; libertăţii de gândire al beneficiarilor şi al independenţei acestora faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice; respectării dreptului la opinie; asigurării egalităţii șanselor la formare continuă de calitate; recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase; eficienţei manageriale şi financiare; transparenţei în activitate.

PRIORITĂȚI STRATEGICE

Ofertă relevantă de formare continuă

Servicii de formare continuă accesibile, calitative

Medii de formare continuă motivante, dezvoltative

Programe inovative pentru adulți


Resurse inovaționale de formare continuă